Standardy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się jedynie w przypadku usług świadczonych osobiście przez Renatę Mizerską począwszy od 25 maja 2018 roku.

W razie jakichkolwiek pytań, czy uwag prosimy o kontakt na adres rejestracja@karuna.com.pl.

 1. Administratorem danych osobowych jest Renata Mizerska (zwany dalej AD lub Psychoterapeuta), psychoterapeuta, psycholog, 03-741 Warszawa ul. Białostocka 9/18, NIP:113-040-22-81, tel. 531 195 465.
 2. Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.
 3. Cele przetwarzania
  • Podczas zapisu poprzez kontakt telefoniczny, pocztę elektroniczną i/oraz poprzez formularz kontaktowy w celu umożliwienia zapisu  i umówienia pierwszego spotkania z Psychoterapeutą.
  • Podczas konsultacji i w trakcie procesu psychoterapeutycznego:
   • w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie psychoterapii, na podstawie Pani/Pana zainteresowania własną terapią i usługami w tym zakresie;
   • w celu realizacji procesu superwizji, w którym Psychoterapeuta współpracuje: z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako moim superwizorem lub innymi psychoterapeutami (interwizja) aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, zapewnić Pani/Pana bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii;
   • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Psychoterapeuty;
   • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Psychoterapeuty;
   • w celu badania satysfakcji klientów/pacjentów i określania jakości obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Psychoterapeuty;
   • w celu oferowania innych usług, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, co jest prawnie uzasadnionym interesem Psychoterapeuty.
 4. Kategorie danych, które nie są przetwarzane. Nie są przetwarzane dane, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, także za pomocą środków komunikacji na odległość, a zwłaszcza bez odrębnej zgody nie będzie utrwalany Pani/Pana wizerunek, ani głos. W obrębie gabinetu Psychoterapeuty nie jest stosowany monitoring wizyjny.
 5. Odbiorcy danych. Istnieje możliwość udostępniana przetwarzanych danych osobowych, do następujących kategorii podmiotów:
  1. Dane zwykłe mogą być udostępnione dla:
   1. firmy księgowej, z której usług korzysta AD przy przetwarzaniu danych;
   2. firmy informatycznej, z której usług korzysta AD przy przetwarzaniu danych;
   3. agencji marketingowej, z której usług korzysta AD przy przetwarzaniu danych;
   4. podmioty, których oferta uzupełnia ofertę usług Psychoterapeuty.
  1. Dane wrażliwe, na których przetwarzanie została wyrażona Pani/Pana zgoda, będą udostępniane wyłącznie w realizacji procesu superwizji, na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Psychoterapeutą a superwizorem, w którym to procesie superwizji Psychoterapeuta, współpracuje z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako superwizorem, lub innymi psychoterapeutami, jako superwizorami / uczestnikami superwizji grupowej, aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, aby zapewnić Pani/Pana bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczące utrzymania infrastruktury informatycznej, istnieje możliwość przekazywania danych osobowych poza Polskę / Unię Europejską / Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
 2. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres podany poniżej:
  • dane pozyskane w celu zawarcia umowy przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pan/Pani ze mną kontaktował/a w sprawie jej zawarcia.
  • dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  • dane pozyskane w celu marketingowym, aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, lub cofnięcia zgody lub gdy AD samodzielnie ustali, że się zdezaktualizowały.
  • podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub wraz z Psychoterapeutą ustalicie Państwo, lub gdy AD ustali, że się zdezaktualizowały.
  • dane wrażliwe, które Pani/Pan udostępni, dla potrzeb kontaktu przechowywane są przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub Psychoterapeuta samodzielnie ustali, że się zdezaktualizowały.
  • poza tym dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami (w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów w pracy Psychoterapeuty przez okres przedawnienia roszczeń.
 1. Pani/Pana prawa. Przysługują Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, aby zostały usunięte.

ograniczenia przetwarzania danych. Może Pani/Pan zażądać, aby Psychoterapeuta ograniczył przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem przechowywane są nieprawidłowe dane lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli Pani/Pan nie chce, aby zostały usunięte, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
   • Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/Pan sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – dane nie będą przetwarzane w tym celu.
   • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Psychoterapeucie do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej. Musi Pani/Pan wtedy wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przeze przetwarzania objętego sprzeciwem. AD zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykażą, że podstawy przetwarzania Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że dane te są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do przenoszenia danych; Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Pani/Pana dotyczące, dostarczone na podstawie umowy lub zgody. Może też Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Wskazówki jak wykonywać swoje prawa otrzyma Pani/Pan po kontakcie z Psychoterapeutą, dane kontaktowe są udostępniane przez Psychoterapeutę w podczas pierwszego kontaktu oraz są dostępne są powyżej w tym dokumencie. Przed realizacją uprawnień istnieje konieczność upewnienia się, co do Pani/Pana tożsamości, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda mi Pani/Pan danych podstawowych, identyfikujących przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku Psychoterapeuta może odmówić zawarcia umowy.
 2. Informacja o źródle danych Pani/Pana dane uzyskiwane są od Pani/Pana bezpośrednio lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

Data ostatniej aktualizacji: 16 marca 2020

 

 

Podziel się z innymi